Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Gemeentebestuur van Jutphaas 1814-1929
x1602 Gemeentebestuur van Jutphaas 1814-1929
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1602 Gemeentebestuur van Jutphaas 1814-1929
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis van het gemeentebestuur
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Literatuur
N.B. De Historische Kring zal herfst 1983 een boekje doen verschijnen m.b.t. de geschiedenis van Jutphaas.Dezelfde vereniging geeft een per kwartaal verschijnend blad uit onder de naam: "Cronyck de Geyn".
Addendum
Addendum (2)
Inventaris
Bijlagen
1. Lijsten van burgemeesters, secretarissen, ontvangers over 1814-1971
2. Akten, opgenomen in de correspondentie over 1814-1909
N.B. Deze bijlage geeft een overzicht van acten, welke opgenomen zijn in de correspondentie 1814-1909 (inv.nrs. 2116-2248). Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen soorten acten. Ook acten, welke geen betrekking hebben op gemeentelijk handelen worden vermeld.
1602 Gemeentebestuur van Jutphaas 1814-1929
Bijlagen
2. Akten, opgenomen in de correspondentie over 1814-1909
N.B. Deze bijlage geeft een overzicht van acten, welke opgenomen zijn in de correspondentie 1814-1909 (inv.nrs. 2116-2248). Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen soorten acten. Ook acten, welke geen betrekking hebben op gemeentelijk handelen worden vermeld.
NB:
Deze bijlage geeft een overzicht van acten, welke opgenomen zijn in de correspondentie 1814-1909 (inv.nrs. 2116-2248). Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen soorten acten. Ook acten, welke geen betrekking hebben op gemeentelijk handelen worden vermeld.
1. Acte, waarbij het kapittel van St. Pieter te Utrecht ten overstaan van J. Schalij, burgemeester van Jutphaas, in het openbaar verhuurt aan Willem Kok, bouwman in de Ouden Rijn, 5 morgen wei- en hooiland, gelegen onder Heycop in de gemeente Jutphaas, voor de tijd van 6 jaar. Grosse. 1817. -in: inv.nr. 2120.
2. Grosse van notariële acte, waarbij het gemeentebestuur van Jutphaas verklaart, dat zij de dam door het fort in het Overeind, welke aangelegd zal worden om een doorgaande passage te waarborgen, wanneer dit vereist wordt, op eigen kosten zal doen afbreken. 1820. -in: inv.nr. 2123.
3. Deurwaardersexploot ten laste van Jacobus Berg en Willem Berg, wegens het in gebreke blijven van het voldoen van aflossing en renten aan Dirk van Zijdveld, korenkoper te Utrecht. Met afschrift van retroactum betreffende de verkoop door Dirk van Zijdveld aan Jacobus Berg van een huis met erf en hof aan de Kerkbrink no.237/238, uit. 1817. Authentiek afschrift. 1820. -in: inv.nr. 2123.
4. Deurwaardersexploot ten laste van Teunis van Drogenbroek, landbouwer te Jutphaas, ter betaling van rente over een genoten lening, aan Adrianus van Dam, met afschriften van retroacta uit 1814 en 1816. Authentiek afschrift. 1820. -in: inv.nr. 2123.
5. Proces-verbaal van inbeslagneming door een deurwaarder van 8 morgen land, toebehorend aan Thomas van Veen, landbouwer te Jutphaas, en strekkende vanaf de Nedereindse wetering tot aan de Wijkersloot. Met afschriften van retroacta betreffende een geldlening van Hendrik Kamperdijk, notaris te Utrecht, aan Thomas van Veen, en een deurwaardersexploot, uit resp. 1820 en 1821.Authentiek afschrift. 1821 -in: inv.nr. 2124.
6. Deurwaardersexploot ten laste van Hendrik Ruysch, landbouwer te Jutphaas, wegens het in gebreke blijven bij het voldoen van aflossing aan Arie Kamperdijk, rentenier te Utrecht. Met afschrift van retroactum betreffende een geldlening van Arie Kamperdijk aan Hendrik Ruysch, uit 1820. Authentiek afschrift. 1822. -in: inv.nr. 2125.
7. Deurwaardersexploot ten laste van Jacobus van Dijk, landbouwer te Jutphaas, en Anna Catherina Pauw, zijn vrouw, wegens nalatigheid bij het voldoen van aflossing en rente aan Jacobus Bresses. Met afschrift van retroactum betreffende verkoop door J. Bressens aan J. van Dijk en A.C. Pauw van een hofstede in het Nedereind aan de Jutphase dijk, en van 44 hectare land, uit 1813. Authentiek afschrift. 1822. -in: inv.nr. 2125.
8. Proces-verbaal, opgemaakt door ambtenaren van de directe belastingen tegen Willem Zuurhout, broodslijter en tapper te Jutphaas, wegens ontduiking van de accijns op brood. 1828. -in: inv.nr. 2132.
9. Gerechtelijke uitspraak van het Vredegerecht te IJsselstein, waarbij Samuel Levi Ries, wonende op huize Oude Gein te Jutphaas, wordt veroordeeld tot het betalen van bijdragen aan de Israëlitische bij-kerk te IJsselstein. Authentiek afschrift. 1832. -in: inv.nr. 2135.
10. Deurwaardersexploot ten laste van Philippus van Leeuwen, landbouwer te Jutphaas, en Aartje Vlooswijk, zijn vrouw, wegens het in gebreke blijven bij het voldoen van aflossing en rente aan Anna de Koek, wonende te Utrecht. Met afschrift van retroactum betreffende de geldlening van Anna de Koek aan genoemde personen, uit 1833. Authentiek afschrift. 1835. -in: inv.nr. 2138.
11. Deurwaardersexploot ten laste van Petrus Hendrikus van Beusekom, grondeigenaar te Jutphaas, wegens het in gebreke blijven in het voldoen van de betaling van een som gelds aan Gerardus van Tessel, huisknecht. Met retroactum betreffende hetzelfde onderwerp uit 1836.Authentiek afschrift. 1837. -in: inv.nr. 2140.
12. Onderhandse acte, waarbij de gemeente Jutphaas, G.C.C.J. baron van Lynden van Sandenburg, eigenaar van de hofstede "Het Klaphek", en Adriana van Schaik d.m.v. een minnelijke schikking hun geschil beëindigen betreffende het eigendom en het recht van bepoting van de Klaphekse dijk. 1837. -in: inv.nr. 2140.
13. Deurwaardersexploot ten laste van Petrus Hendrikus van Beusekom, grondeigenaar te Jutphaas, wegens het in gebreke blijven in het voldoen van een betaling aan Gerardus Stevens, notaris te Utrecht. Met retroactum uit 1837. Authentiek afschrift, 1837. -in: inv.nr. 2140.
14. Deurwaardersexploot ten laste van Gijsbertus Jacobus Ravesteijn, koopman in houtwaren, wonende op Dijkzigt in West-Raven, wegens het in gebreke blijven in het voldoen van een betaling aan Fredrich Diesbach, 1e luitenant te Eindhoven, en Cornelia Margaretha Ravesteijn, zijn vrouw. Met afschriften van retroacta uit 1830. Authentiek afschrift. 1838. -in: inv.nr. 2143.
15. Toegevoegd proces-verbaal van grensafscheiding van de militaire gronden van het fort te Jutphaas n.a.v. de overdracht van een stuk grond aan het bestuur der domeinen. Met tekening. 1850.-in: inv.nr. 2153.
16. Proces-verbaal betreffende de afscheiding van de rijks-militaire grond in de gemeente Jutphaas, en die van particuliere eigenaren. Met een beschrijving van de rijks-militaire grond in de gemeente Jutphaas. 1851. -in: inv.nr. 2154.
17. Acte van borgstelling, waarbij A.H. Lazonder zich garant stelt voor P.H.C. Heitinga, gemeenteontvanger te Jutphaas. 1875. -in: inv.nr. 2178.
18. Acte, waarbij B&W verklaren, dat de papieren van Evert Jacob Veenendaal, sollicitant naar de functie van hoofdonderwijzer aan de bijzondere school der Nederduits Hervormde gemeente, gevestigd in wijk D, in orde zijn bevonden. 1877. -in: inv.nr. 2185.
3. Bouw- en hinderwetvergunningen, 1 september 1849-30 maart 1927
N.B. De gegevens in deze bijlage zijn opgenomen onder inv.nrs. 3893-a t/m 3893-h in de inventaris..
4. Nadere toegang op de Bekendmakingen in inv.nrs. 2032 en 2033
5. Nadere toegang op de Bekendmakingen in inv.nr. 2035
6. Nadere toegang op kaarten en tekeningen
N.B. Vervaardigd in 1994 door C.J.H.M. van der Panne-Van Deuren. De op de tekeningen gebruikte namen voor gebouwen, wegen en waterwegen zijn, voor zover deze tegenwoordig niet meer gebruikt worden, tussen haakjes geplaatst en vervangen door de huidige namen, bv.:
- Rond het Fort en de Malapertweg (de Overeindsche Weg)
- het Merwedekanaal (de Vaartsche Rijn)
De beschrijvingen van tekeningen met bijzondere objecten of met de door de gemeente Utrecht in 1896 en 1954 geannexeerde gebieden, zijn zo nodig voorzien van een aparte toelichting, bv.:
- met het voormalig fort Jutphaas, thans een wijnhandel
- met de Vaartsche Rijn, gemeente Utrecht
De kaarten en tekeningen zijn chronologisch gerangschikt. Vóór de beschrijving is het inventarisnummer gezet waar de betreffende kaart of tekening in opgenomen is.
7. Overzicht van elders berustende archieven, betrekking hebbende op het gebied van de voormalige gemeente Jutphaas
N.B. Gegevens hiervoor zijn ontleend aan de gids voor de zuid-west Utrechtse archieven, samengesteld door F.R. Biesta en J.G.M. Boon, Benschop 1978
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1814-1929
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Jutphaas 1814-1929
Auteur:
C.G.M. Noordam
Datering toegang:
1983
Datering bewerking:
2011, 2019
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Fonds:
Gemeente Nieuwegein (oorspr. toegangsnr. 07)
Plaatsnaam:
Jutphaas
Nadere toegangen:
C.G.M. Noordam,Nadere toegang op het archief van Jutphaas 1910-1929, inventarisnummers 2295-2386 en 2420-2736 (1985) en B. Duinsbergen, Nadere toegang op het archief van Jutphaas, raadsnotulen 1929-1932 (1988)
Omvang:
38 m
Rubrieken:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS