Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Vluchtelingenregisters WO1

Vluchtelingenregisters WO1

Zoeken in Vluchtelingenregisters WO1

In 1914 bood Nederland onderdak aan meer dan 200.000 Belgen, die waren gevlucht voor het geweld van de Eerste Wereldoorlog. Ongeveer de helft van hen bleef tot 1918 te gast in ons land. De komst van de vluchtelingen werd per provincie bijgehouden. Het boek ‘Opgave van vluchtelingen welke verblijf houden of gehouden hebben in de provincie Utrecht' werd samengesteld door het Utrechtsch Provinciaal Comité tot Hulp en Ondersteuning van Vluchtelingen. Hierin werden 72 gemeenten genoteerd, waarvan Utrecht en Amersfoort de grootste aantallen vluchtelingen onderbrachten. In het Utrechtse vluchtelingenregister vindt u per gemeente onder meer informatie over
- de naam
- het beroep
- oorspronkelijke woonplaats
- en huidige woonplaats van de Belgische vluchtelingen.

 

beacon
254  zoekresultaten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Opgave van vluchtelingen welke verblijf houden of gehouden hebben in de provincie Utrecht; pagina 1
Titel:
Opgave van vluchtelingen welke verblijf houden of gehouden hebben in de provincie Utrecht
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Opgave van vluchtelingen welke verblijf houden of gehouden hebben in de provincie Utrecht; pagina 2
Titel:
Opgave van vluchtelingen welke verblijf houden of gehouden hebben in de provincie Utrecht
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Opgave van vluchtelingen welke verblijf houden of gehouden hebben in de provincie Utrecht; pagina 3
Titel:
Opgave van vluchtelingen welke verblijf houden of gehouden hebben in de provincie Utrecht
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Opgave van vluchtelingen welke verblijf houden of gehouden hebben in de provincie Utrecht; pagina 4
Titel:
Opgave van vluchtelingen welke verblijf houden of gehouden hebben in de provincie Utrecht
Op dienzelfden dag werd de eerste vergadering gehouden; Mr. Dr. F. A. C. Graaf VAN LYNDEN VAN SANDENBURG, Commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht, tot Eere- Voorzitter benoemd, verklaarde die benoeming te willen aanvaarden, voorts werden een Secretaris en een Penningmeester benoemd en als zetel van het secretariaat aangewezen het bureel van den Secretaris te Utrecht, Trans Ia. Het Dagelijksch Bestuur, bestaande uit Voorzitter en Secretaris, werd belast met de leiding der werk zaamheden en gemachtigd de noodzakelijk blijkende maatregelen te treffen, terwijl aan den Secretaris volmacht werd gegeven, al naar behoefte, zich te voorzien van de noodige hulpkrachten. Nog werd in deze vergadering een werkplan ontworpen, waarop als eerste punt voorkwam: het stichten van afdeelingen in alle gemeenten der Provincie en de taak dezer afdeelingen nader omschreven. Een en ander werd neergelegd in eene circulaire, welke door bemiddeling van het Provinciaal Bestuur reeds den volgenden dag aan de Burgemeesters der 72 Gemeenten kon worden toegezonden en waarin die taak der plaatselijke afdeelingen als volgt werd ge formuleerd : 1°. Informeeren bij den militairen bevelhebber in de afdeeling, waaronder Uwe Gemeente ressorteert, of tegen het opnemen van vreemdelingen zijnerzijds geen bezwaren bestaan en indien dit niet het geval blijkt: 2°. Nagaan welke ingezetenen zich bereid verklaren om, zonder eenige vergoeding, tijdelijk hulpbehoevenden, doch overigens tot den gegoeden stand behoorende vluchtelingen, op te nemen, daar-
Gevonden alinea's: 2