Personen Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Utrecht 1811-1902

481 Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Utrecht 1811-1902

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Korte geschiedenis van de burgerlijke stand en zijn archieven
Begrip burgerlijke stand
De burgerlijke stand is de overheidsboekhouding betreffende de burgerlijke staat van personen en omvat voornamelijk de registers met en toegangen op akten van geboorten, huwelijken (met aantekening van eventuele echtscheiding) en overlijden in gemeenten.
Invloed van de Franse bezetting
Vóór 1811 geschiedde de inschrijving in kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken, waarvan de vereiste volledigheid, nauwkeurigheid en openbaarheid te wensen overliet. Met de inlijving door de Fransen van aanvankelijk eerst zuidelijke delen van de (Bataafse) Republiek der Nederlanden in 1795 begon de overheidsboekhouding van de burgerlijke staat van personen, met name dus die van geboorte, huwelijk en overlijden. Dit op grond van een Franse wet van 20 september 1792, die bepaalde dat de overheid en zij alleen tot de betrokken registratie bevoegd was. Na de inlijving van het Koninkrijk Holland (1806-1810) ging voorjaar 1811 de verplichte persoonsregistratie in geheel ons land van start. Een Keizerlijk Decreet van 18 augustus 1811 bepaalde dat iedereen binnen een jaar een vaste naam moest hebben.
Soorten registers van de burgerlijke stand
Van 1811-1879 bestonden er vier soorten registers: een register van geboorten, van huwelijken en echtscheidingen, van huwelijksaangiften en -afkondigingen en van overlijden. Van 1879-1913 waren er vijf soorten, toen het register van huwelijksaangiften en -afkondigingen werd gesplitst. Van 1913-1935 waren er zes soorten, met een register van huwelijkstoestemmingen er bij. In 1935 verviel het register van huwelijksafkondigingen en in 1995 de registers van huwelijksaangiften (ondertrouw) en -toestemmingen. Tenslotte bracht de invoering in 1998 van een register van geregistreerde partners het aantal weer op vier.
Toegangen op de registers
Reeds op 20 juli 1807, toen in ons land de burgerlijke stand nog slechts zeer plaatselijk bekend was, bepaalde een keizerlijk decreet dat jaarlijkse en tienjaarlijkse 'tafels' op de registers van de burgerlijke stand moesten worden gemaakt. In werkelijkheid waren het alfabetische indices of kortweg klappers. Deze maatregel ging bij de inlijving in 1811 voor het hele land gelden. Per Koninklijk Besluit van 12 januari 1938 werd dit decreet bevestigd en aangevuld. De ambtenaar van de burgerlijke stand werd verplicht jaarlijks vóór 1 juli over de ingeschreven akten van geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden van het afgelopen jaar 4 aparte jaarlijkse tafels te maken en om de 5 of 10 jaar vijf- of tienjaarlijkse verzamelklappers. De tienjaarlijkse (tussen haakjes vijfjaarlijkse) klappers belopen de jaren 1813-1822, 1823-1832, ..., 1923-1932, 1933-1940 (1933-1935, 1936-1940), 1941-1950 (1941-1945, 1946-1950), 1951-1960 (1951-1955, 1956-1960), etc. De vijfjaarlijkse klappers zijn per 1 januari 1990 afgeschaft.
Kennisgevingen van latere vermeldingen en kantmeldingen in de registers
In de marge van akten in de registers van de burgerlijke stand is plaats voor verbeteringen en aanvullingen. Een kanttekening is alleen een verbetering. Daarentegen verwijzen de meestal ondertekende kantmeldingen naar een andere akte ('latere vermelding'), opgemaakt ter aanvulling van de gekantmelde akte. Bij beschikking van 2 november 1956 van de minister van Justitie werd via een Centraal Kantmeldingenregister geregeld dat ook in de dubbelen kantmeldingen werden geplaatst. De registers van latere vermeldingen zijn primair geordend op provincie, daarbinnen op gemeente, soort akte (geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden), het jaar waarop de vermelding betrekking heeft en het nummer van de akte waarnaar de vermelding verwijst. Ook zijn er losbladige 'kennisgevingen van latere vermeldingen' opgesteld.
Bewaarplaats van de dubbelen van de registers
Vanaf 1990 werden de dubbelen van de registers van geboorten, huwelijken (met kantmelding van echtscheidingen) en overlijden niet meer bewaard bij de griffie van de arrondissementsrechtbanken maar in een centrale archiefbewaarplaats in Schaarsbergen. Sinds 1 juli 2000 worden de na die datum daterende dubbelen, hun toegangen en latere vermeldingen opgeslagen bij de Centrale Justitiële Documentatie (CJD) te Almelo.
Openbaarheid van de registers
De dubbelen, hun toegangen en latere vermeldingen hebben, afhankelijk van of ze geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden betreffen, vastgestelde privacytermijnen, waarna ze openbaar zijn. Gegevens van overlijden zijn na 50 jaar openbaar, huwelijk en echtscheiding na 75 en geboorte na 100 jaar.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Als iemand wordt geboren, trouwt of overlijdt wordt daarvan een akte opgemaakt in respectievelijk de registers van de burgerlijke stand voor geboorten, huwelijken en overlijden van de betrokken gemeente. Die registers bevatten dus akten van alle geboorten, huwelijken en overlijden die in die gemeente hebben plaatsgevonden. De registers van de burgerlijke stand worden in tweevoud bijgehouden. Het ene exemplaar blijft bij de gemeente en gaat na verloop van tijd naar het gemeente- of streekarchief/streekarchivariaat. Het andere (de 'dubbele') gaat naar de arrondissementsrechtbank en komt vandaar in het rijksarchief in de hoofdstad van de betrokken provincie terecht. Daar worden dus de dubbelen bewaard van alle registers van de burgerlijke stand uit de hele provincie.
De registers van de burgerlijke stand bevatten akten betreffende geboorten, huwelijken, echtscheidingen en overlijden. In de marge van de akten staan soms kanttekeningen, die alleen maar verbeteringen of invoegingen van de ernaaststaande tekst zijn, en kantmeldingen die-meestal ondertekend-naar een latere akte verwijzen. Voorbeelden van kantmeldingen zijn de verwijzing op een geboorteakte naar een erkenningsakte en die op een huwelijksakte naar een echtscheidingsakte.
De geboorteakte bevat de achternaam en voornamen van het aangegeven kind, de datum en het tijdstip van geboorte, het geboorteadres, alsmede de naam, het beroep en de woonplaats van de ouders en de aangever.
De huwelijksakte bevat de datum van het huwelijk, alsmede de naam, de leeftijd, het beroep en de woonplaats van de bruid en bruidegom, hun ouders en getuigen.
De overlijdensakte bevat de naam, het beroep, de leeftijd en de woonplaats (soms ook het adres) van de overledene, de datum en het tijdstip van overlijden, de naam en het beroep van de aangevers, (meestal) de naam en woonplaats van de ouders en de naam van de huwelijkspartner.
In de registers verwijzen kantmeldingen in de marge naar later opgestelde akten, de zogenaamde latere vermeldingen. De latere vermeldingen zijn losbladig en gezamenlijk (geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden) per gemeente beschreven.
Een nadere toegang op de registers wordt gevormd door de tienjaarlijkse tafels of alfabetische indices of klappers. Dit zijn lijsten per gemeente waarin per tien jaar in alfabetische volgorde de namen zijn vermeld van iedereen die in die periode in de betrokken gemeente is geboren, gehuwd, gescheiden en overleden. Achter elke naam in de klapper wordt de datum van de akte vermeld van de betrokken persoon. Deze tafels zijn opgenomen in de serie tien- en eenjaarlijkse tafels op de (dubbele) registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Utrecht 1811-1940 (toegangsnr.484)
Utrecht, 1999 en 2005
Addendum
Vanaf 1995 zijn de akten van de Burgerlijke Stand in het kader van het indiceringsproject Genlias en de gelijknamige website voor Stamboomonderzoek (vanaf 2012 Wiewaswie) door diverse vrijwilligers digitaal toegankelijk en doorzoekbaar gemaakt.
In 2015 is besloten de akten in de registers te digitaliseren. In dat kader was het noodzakelijk om de op doosniveau beschreven registers nader te specificeren per fysiek register. Het nieuwe inventarisnummer is vervolgens aan elk register toegekend op basis van het oorspronkelijke doosnummer van dat register, met toevoeging van de subnummers 01, 02 enz.
In 2018 werd een nieuw vormgegeven versie van de inventaris vervaardigd, inclusief de in 2015 toegekende subnummering.
Utrecht, 2018
Addendum (2)
In 2021 is de indeling van de inventaris aangepast, waarbij alle registers van de gemeenten onder afzonderlijke beschrijvingen in chronologische volgorde bij elkaar zijn geplaatst.
Utrecht, 2021
Inventaris
3. Registers van overlijden, 1811-1902
361-1053 Breukelen-Nijenrode, 1811-1902
361-05 Breukelen-Nijenrode, 1815 (02-01-1815 t/m 27-12-1815) i
481 Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Utrecht 1811-1902
Inventaris
3. Registers van overlijden, 1811-1902

361-1053 Breukelen-Nijenrode, 1811-1902
361-05
Breukelen-Nijenrode, 1815 (02-01-1815 t/m 27-12-1815)
Datering:
1815
Gemeente:
Breukelen-Nijenrode
Nadere toegang:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga

Kenmerken

Datering:
1811-1902
Toegangstitel:
Inventaris van de (dubbele) registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Utrecht 1811-1902
Auteur:
C.G.W.M. van Hoogstraten en K. van Vliet
Datering toegang:
1999
Datering bewerking:
2005, 2018, 2021
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
167,4 m zuurvrije dozen
 
 
 
chat loading...