Missie en beleid

Het Utrechts Archief verwerft en bewaart de bronnen van de Utrechtse geschiedenis, om ze beschikbaar te stellen aan het publiek. We verbinden de inwoners van de stad en provincie door gezamenlijk het verhaal van de Utrechtse geschiedenis te vertellen. We bieden een aantrekkelijk publieksprogramma en innovatieve digitale dienstverlening. Het Utrechts Archief is een toonaangevend expertisecentrum voor informatiebeheer en deskundig partner voor instellingen en overheden in de regio Utrecht. Onze kernwaarden zijn verbindend, duurzaam, toegankelijk en betrouwbaar en deze zijn leidend voor de wijze waarop wij naar buiten treden en als collega’s met elkaar omgaan.

Collectie en dienstverlening

In onze twee depottorens op de Alexander Numankade bewaren we het grootse deel van onze collectie: ruim 33 km archieven en historische bronnen over de stad en provincie Utrecht, waarvan de oudste afkomstig zijn uit de 9e eeuw. Daarnaast nemen we in toenemende mate scans en digitaal gevormd archief op, inmiddels zijn er ruim 5 miljoen bestanden gedigitaliseerd. In onze collectie vindt u archieven van rijksinstelling in de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, de provincie Utrecht, archieven van kerkelijke instellingen, de Nederlandse Spoorwegen en Utrechtse huizen, kastelen, instellingen en personen, daarnaast veel beelddocumenten en een bibliotheek met boeken, kranten en tijdschriften.

Op drie plekken kan iedereen kennis maken met het Utrechtse verleden: in de studiezaal met originelen, in ons publiekscentrum met exposities en activiteiten en via internet. Jaarlijks ontvangen we ruim 35.000 bezoekers op onze publiekslocaties en miljoenen bezoekers online. Onze dienstverlening verloopt in toenemende mate digitaal. U kunt bij ons terecht in onze studiezaal waar allerlei digitale middelen tot uw beschikking staan, maar ook online helpen wij u graag met uw vragen via de chat en e-mail.

Gemeenschappelijke regeling

Het Utrechts Archief is een samenwerkingsverband van het Rijk, de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht, zoals vastgelegd in de Wet Gemeenschappelijke Regeling. Met de gemeente Nieuwegein bestaat een langlopende dienstverleningsovereenkomst. Daarnaast verrichten we archieftaken voor de Veiligheidsregio Utrecht, de GGD regio Utrecht, de Regionale Uitvoeringdienst (RUD), de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU), Werk en Inkomen Lekstroom, de Ridderlijke Duitsche Orde en Recreatie Midden-Nederland. Het Utrechts Archief heeft een intensieve samenwerking met Het Flevolands Archief. Het Utrechts Archief is één van de elf Regionaal Historische Centra Nederland en een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62047302. Voor het aangaan van overeenkomsten met leveranciers verwijzen wij naar onze Algemene inkoopvoorwaarden.

Bestuur en beloningsbeleid

Het Utrechts Archief volgt de CAO van de Gemeente Utrecht. In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de bestuurders (uitgezonderd: burgemeester, wethouders, rijks- en gemeenteambtenaren) een vergoeding ontvangen voor onkosten en werkzaamheden. Het bestuur van Het Utrechts Archief bestaat uit:

    • Mw. Rachel Streefland, voorzitter

    • Mw. Anja Smit, vice-voorzitter

    • Dhr. Rob van Muilekom

    • Mw. Eva Oosters

    • Dhr. Has Bakker

De vergaderingen van het bestuur vinden in 2024 plaats op: 11 maart, 17 juni, 30 september en 9 december. Bekijk hier de agenda's en openbare vergaderstukken.


Meerjarenbeleidsplan 2021-2024

> Download het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024.

Jaarstukken en programmabegroting

> Bekijk de Jaarstukken 2022
> Bekijk de Programmabegroting 2024 - 2027  

Jaarbericht

> Bekijk het jaarbericht 2023