Hieronder vindt u de openbare stukken met betrekking tot de vergaderingen in 2022:

Vergadering 12 september 2022

- Agenda AB 12 september 2022
- Bijlage 2 - Notulen AB 13 juni 2022
- Bijalge 3 - Aanwijzing (plaatsvervangende) leden AB HUA gemeente Utrecht
- Bijlage 4.1 - Reactie staatssecretaris OCW op brief GU en PU inzake voorgenomen uittreding rijk
- Bijlage 4.2 - Verzoek OCW voor gesprek met bestuur
- Bijlage 5 - Aanwezigheid ambtenaren bij bestuursvergaderingen HUA
- Bijlage 6 - Vergaderdata AB DB 2023
- Bijlage 7 - Memo bestuur Digitale Duurzaamheid september 2022

Vergadering 13 juni 2022

- Agenda AB 13 juni 2022
- Bijlage 2 - Notulen AB 14 maart 2022
- Bijlage 2.1 - Position paper RHC's Archiefwet 2021
- Bijlage 2.2 - Min. BZK wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen
- Bijlage 2.3 - Reactie staatssecretaris OCW op brief GU en PU inzake voorgenomen uittreding rijk
- Bijlage 2.4 - Brief van VNG, IPO, UvW en BZK inzake implementatie Wet open overheid
- Bijlage 2.5 - Brief OCW Vrouwen in leidinggevende posities, kabinetsmaatregelen voor de (semi) publieke sector
- Bijlage 3.1 - Reactie staatssecretaris OCW op brief GU en PU inzake voorgenomen uittreding rijk
- Bijlage 3.2 - Verzoek OCW voor gesprek met bestuur
- Bijlage 4 - Ontwerpbegroting 2023 t/m 2026
- Bijlage 4.3 - Jaarrekening 2021 inc. accountantsverklaring
- Bijlage 4.5 - Kadernota 2022 doorwerkend naar 2023
- Bijlage 4.6 - Eerste bestuursrapportage 2022

Vergadering 14 maart 2022

- Agenda AB 14 maart 2022
- Bijlage 2 - Notulen AB 6 december 2021
- Bijlage 3.1 - Brief Minister Slob, 15 december 2021, Transitie RHC's
- Bijlage 3.2.1 - Budgetbrief 2022
- Bijlage 3.2.2 - Bijlage budgetbrief 2022
- Bijlage 4.1.1 - Presentatie bestuur HUA 14 januari 2022 en 4 februari 2022
- Bijlage 4.2 - Nota, Vragen provincie Friesland over deelname GR (Tresoar)
- Bijlage 4.3 - Position Paper Archiefwet 2021 Gemeente Utrecht
- Bijlage 4.4 - Brief van de staatssecretaris van OCW aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
- Bijlage 4.5 - Brief Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief en voorgenomen uittreding
- Bijlage 4.6 - Raadsbrief van B&W inzake voortgang voorgenomen uittreding HUA
- Bijlage 5 - Memo Digitale Duurzaamheid
- Bijlage 6.1 - Jaarbericht HUA 2021
- Bijlage 6.2 - Bezoekcijfers HUA 2021

 

Hieronder vindt u de openbare stukken met betrekking tot de vergaderingen in 2021:

Vergadering 6 december 2021

Agenda AB 6 december
- Bijlage 2 - Notulen AB 15 september 2021 
- Bijlage 3 - toezicht BZK
- Bijlage 4.1 - 2e Bestuursrapportage 2021
- Bijlage 4.3 - Financiële Beheersverordening 2022
- Bijlage 4.4 - Treasurystatuur Het Utrechts Archief 2022
- Bijlage 4.5 - Nota Onderhoudsplan Gebouwen 2022
- Bijlage 4.6 - Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2022
- Bijlage 5 - oplegvel verkenning
- Bijlage 5.1 - DCGM - email bestuurlijke delegatie RHC's 
- Bijlage 5.1 - DCGM - verslag overleg 
- Bijlage 5.2 - Status verkenning uittreding 
- Bijlage 6 - verkenning e-depotvoorziening 

Vergadering 15 september 2021

- Agenda AB september 2021
- Notulen vergadering juni 2021
- Vergaderdata AB 2022
- Zienswijze Rijk ontwerpbegroting
- Aanstelling rijksarchivaris NA  
- Wijziging jaarlijkse brief toezichtregime 
- Verslag OCW delegatie RHC's 

Vergadering maandag 14 juni 2021 

Agenda AB 14 juni
Notulen vergadering maart 2021  
- Bijlage 2.1 - Provincie Utrecht zienswijze programmabegroting
Bijlage 2.2 - Zienswijze Gemeenteraad Utrecht ontwerpbegroting   
Bijlage 3.1.1 - Brief OCW Paul Breevaart
Bijlage 3.1.2 - OCW reactie RHC's
Bijlage 3.1.3 - Notitie OCW reactie HUA
- Bijlage 4.1 - Jaarstukken 2020 HUA
- Bijlage 4.2 - Ontwerp programmabegroting 2022-2025 HUA
- Bijlage 4.3 - Kadernota 2021 doorwerkend naar 2022
- Bijlage 4.4 - Voorstel definitieve herschikking bestemmingsreserver 
- Bijlage 4.6 - Eerste bestuursrapportage 2021
Bijlage 5 - Activiteiten 900 jaar Utrecht

Vergadering 15 maart 2021

- Agenda maart 2021
- Notulen december 2020 
- Voorstel verkenning e-Depot
- Overleg RHC' e-Depot
- Overleg stelsel en e-Depot directeuren  
- Ambtelijk vooroverleg e-Depot 
- Bezoek HUA 2020  
- Jaarbericht 2020 

 

Hieronder vindt u de openbare stukken met betrekking tot de vergaderingen in 2020:

Vergadering 7 december 2020

- Agenda december 2020
- Notulen september 2020
- Brief BZK toezichtregime
- DVO Nieuwegein  

Vergadering 14 september 2020

- Agenda september 2020 
- Notulen juni 2020
Concept MJBplan 
- Bezoek Q1 en 2  
- Aanwijzing archivaris
- Vergaderdata AB  
Brief Nieuwegein jaarverslag archivaris
Brief OCW benoeming bestuur 

Vergadering 15 juni 2020

- Agenda 
- Notulen maart 2020 
- Oplegvel gesprek Scholten 
- Verslag gesprek bestuurlijke partners
- Brief Gemeente Nieuwegein
- Zienswijze Utrecht programambegroting
- Brief consultatie zienswijze Archiefwet  

Vergadering 16 maart 2020

Bijlage 3 Agendapunt 3 Notulen AB vergadering 9 december 2019
Agenda HUA  16 maart
Bijlage 4.1 - agendapunt 4 Rijksbijdrage 2019
Bijlage 4.2 - agendapunt 4 e-mail overleg minister
Bijlage 5 - agendapunt 5 Offerte onderzoek scenario's e-depotvoorziening
Bijlage 5 - agendapunt 5 Conceptartikelen delegatie en bekostiging RHC's
Bijlage 6 - agendapunt 6 Speerpunten mjbplan
Bijlage 8 - agendapunt 8 Ondermandaat taken en bevoegdheden
Bijlage 9 - agendapunt 9 Bezoekcijfers HUA 2019
Bijlage 10 - agendapunt 10 Ondertekende aanwijzing archivarisrollen HUA 

 

Hieronder vindt u de openbare stukken met betrekking tot de vergaderingen in 2019:

Vergadering 11 maart 2019

Agenda 11 maart 2019
Bijlage 3 - agendapunt 3 notulen AB 10 december 2018 
Bijlage 4.2 - agendapunt 4 ingekomen brief 2019 Nationaal Archief
Bijlage 7 - agendapunt 7 Oplegnotitie
Bijlage 2 - agendapunt 2 Mededelingen HUA
Bijlage 4.1 - agendapunt 4 Ingekomen brief minister Slob
Bijlage 5 - agendapunt 5 Nieuwe gewijzigde GR per 1-1-2019
Bijlage 7.1 - agendapunt 7 Activiteitenplan digitale archiefdiensten HUA aan GU

Vergadering 17 juni 2019

Agenda AB 17 juni
Bijlage 2 agendapunt Mededelingen
Vastgesteld verslag AB vergadering 11 maart
Bijlage 4.1 agendapunt Brief aan OCW
Bijlage 4.2 agendapunt 4 Statenbrief Zienswijze Ontwerp Programmabegroting 2020-2023
Bijlage 4.3 agendapunt 4 Zienswijze begroting 2020-2023 gemeenteraad Utrecht
Bijlage 6.1 agendapunt 6 Jaarstukken 2018
Bijlage 6.2 agendapunt 6 Accountantsverslag 2018
Bijlage 6.3 agendapunt 6 Ontwerp Programmabegroting 2020-2023
Bijlage 6.4 agendapunt 6 Kadernota 2019 - 2020
Bijlage 6.5 agendapunt 6 1e Bestuursrapportage 2019
Bijlage 9 agendapunt 9 Sluitingsdata Het Utrechts Archief

Vergadering 16 september 2019

Agenda AB 16 september
Vastgesteld verslag AB vergadering 17 juni
Bijlage 2 agendapunt 2 Mededelingen bestuursvergadering
Bijlage 4.1 agendapunt zienswijze Provincie Utrecht
Bijlage 4.4 agendapunt 4 inzake zienswijze Rijk op ontwerpbegroting
Bijlage 10 agendapunt 10 Bezoekcijfers januari t/m juni 2019
Bijlage 11 agendapunt 11 Vergaderdata ABDB 2020

Vergadering 9 december 2019

Agenda AB 9 december 2019
Bijlage 4.1 Agendapunt 4 Conceptverslag bijeenkomst bestuurders RHCs
Bijlage 4.2 Agendapunt 4 Min OCW stavaza
Bijlage 4.4 Agendapunt 4 Brief rijksbestuurdersoverleg
Vastgesteld verslag AB vergadering 16 september