De vergaderingen van het bestuur vinden in 2021 plaats op: 15 maart, 14 juni, 13 september en 6 december.

- Agenda AB HUA december 
- Bijlage 3 - toezicht BZK
- Bijlage 5 - oplegvel verkenning
- Bijlage 5.1 - DCGM - email bestuurlijke delegatie RHC's 
- Bijlage 5.1 - DCGM - verslag overleg 
- Bijlage 5.2 - Status verkenning uittreding 
- Bijlage 6 - verkenning e-depotvoorziening 

Vergadering september 2021

- Agenda AB september 2021
- Notulen vergadering juni 2021
- Vergaderdata AB 2022
- Zienswijze Rijk ontwerpbegroting
- Aanstelling rijksarchivaris NA  
- Wijziging jaarlijkse brief toezichtregime 
- Verslag OCW delegatie RHC's 

Vergadering maandag 14 juni 2021 

Agenda AB 14 juni
Notulen vergadering maart 2021  
Provincie Utrecht zienswijze programmabegroting
Brief OCW Paul Breevaart
OCW reactie RHC's
Notitie OCW reactie HUA
Activiteiten 900 jaar Utrecht
Zienswijze Gemeenteraad Utrecht ontwerpbegroting   

Vergadering 15 maart 2021

- Agenda maart 2021
- Notulen december 2020 
- Voorstel verkenning e-Depot
- Overleg RHC' e-Depot
- Overleg stelsel en e-Depot directeuren  
- Ambtelijk vooroverleg e-Depot 
- Bezoek HUA 2020  
- Jaarbericht 2020 

Hieronder vindt u de openbare stukken met betrekking tot de vergaderingen in 2020:

Vergadering 7 december 2020

- Agenda december 2020
- Notulen september 2020
- Brief BZK toezichtregime
- DVO Nieuwegein  

Vergadering 14 september 2020

- Agenda september 2020 
- Notulen juni 2020
Concept MJBplan 
- Bezoek Q1 en 2  
- Aanwijzing archivaris
- Vergaderdata AB  
Brief Nieuwegein jaarverslag archivaris
Brief OCW benoeming bestuur 

Download de stukken voor de bestuursvergadering van 14 september 2020.

Vergadering 15 juni 2020

Agendapunten:
- Agenda 
- Notulen maart 2020 
- Oplegvel gesprek Scholten 
- Verslag gesprek bestuurlijke partners
- Brief Gemeente Nieuwegein
- Zienswijze Utrecht programambegroting
- Brief consultatie zienswijze Archiefwet  

 

Vergadering 16 maart 2020


Bijlage 3 Agendapunt 3 Notulen AB vergadering 9 december 2019

Agenda HUA  16 maart

Bijlage 4.1 - agendapunt 4 Rijksbijdrage 2019

Bijlage 4.2 - agendapunt 4 e-mail overleg minister

Bijlage 5 - agendapunt 5 Offerte onderzoek scenario's e-depotvoorziening

Bijlage 5 - agendapunt 5 Conceptartikelen delegatie en bekostiging RHC's

Bijlage 6 - agendapunt 6 Speerpunten mjbplan

Bijlage 8 - agendapunt 8 Ondermandaat taken en bevoegdheden

Bijlage 9 - agendapunt 9 Bezoekcijfers HUA 2019

Bijlage 10 - agendapunt 10 Ondertekende aanwijzing archivarisrollen HUA

 

 Vergadering 11 maart 2019

Agenda 11 maart 2019

Bijlage 3 - agendapunt 3 notulen AB 10 december 2018 

Bijlage 4.2 - agendapunt 4 ingekomen brief 2019 Nationaal Archief

Bijlage 7 - agendapunt 7 Oplegnotitie

Bijlage 2 - agendapunt 2 Mededelingen HUA

Bijlage 4.1 - agendapunt 4 Ingekomen brief minister Slob

Bijlage 5 - agendapunt 5 Nieuwe gewijzigde GR per 1-1-2019

Bijlage 7.1 - agendapunt 7 Activiteitenplan digitale archiefdiensten HUA aan GU

 

Vergadering 17 juni 2019

Agenda AB 17 juni

Bijlage 2 agendapunt Mededelingen


Vastgesteld verslag AB vergadering 11 maart

Bijlage 4.1 agendapunt Brief aan OCW

Bijlage 4.2 agendapunt 4 Statenbrief Zienswijze Ontwerp Programmabegroting 2020-2023

Bijlage 4.3 agendapunt 4 Zienswijze begroting 2020-2023 gemeenteraad Utrecht

Bijlage 6.1 agendapunt 6 Jaarstukken 2018

Bijlage 6.2 agendapunt 6 Accountantsverslag 2018

Bijlage 6.3 agendapunt 6 Ontwerp Programmabegroting 2020-2023

 

Bijlage 6.4 agendapunt 6 Kadernota 2019 - 2020

Bijlage 6.5 agendapunt 6 1e Bestuursrapportage 2019

Bijlage 9 agendapunt 9 Sluitingsdata Het Utrechts Archief


Vergadering 16 september 2019

Agenda AB 16 september

 Vastgesteld verslag AB vergadering 17 juni

Bijlage 2 agendapunt 2 Mededelingen bestuursvergadering


Bijlage 4.1 agendapunt zienswijze Provincie Utrecht

Bijlage 4.4 agendapunt 4 inzake zienswijze Rijk op ontwerpbegroting


Bijlage 10 agendapunt 10 Bezoekcijfers januari t/m juni 2019

Bijlage 11 agendapunt 11 Vergaderdata ABDB 2020


Vergadering 9 december 2019

Agenda AB 9 december 2019

Bijlage 4.1 Agendapunt 4 Conceptverslag bijeenkomst bestuurders RHCs

Bijlage 4.2 Agendapunt 4 Min OCW stavaza

Bijlage 4.4 Agendapunt 4 Brief rijksbestuurdersoverleg

Vastgesteld verslag AB vergadering 16 september