Hier vindt u de openbare stukken bij de bestuursvergaderingen in 2024:

 

Vooraankondiging: vergaderstukken 10 juli 2024 AB

- Ontwerp Programmabegroting 2025 - 2028
- HUA kadernota 2024, doorwerkend naar 2025 

Vooraankondiging: vergaderstukken bestuur 17 juni
- Concept Jaarstukken 2023 

 

Vergaderstukken 11 maart 2024

- Agenda AB HUA 11 maart 2024
- Bijlage 2 - Bijlage 2 AP 2 Notulen AB HUA 18 december 2023
- Bijlage 3.1 - Brief + reactie 20240122 AB HUA aan Gemeenteraad Utrecht inz. zienswijzeprocedures HUA
- Bijlage 4.1 - AB Voortgang werkgroep Wijzigen GR
- Bijlage 4.3 - Ondertekende versie bestuursconvenant en side letter
- Bijlage 4.4 - Voortgang Technische sessie 9 april 2024
- Bijlage 5.1 - Oplegvel mjbpl HUA 2025-2028
- Bijlage 5.2 - Concept Meerjarenbeleidsplan Het Utrechts Archief 2025-2028
- Bijlage 6 - Jaarbericht HUA en bezoekcijfers 2023

Vergaderstukken 18 december 2023

- Agenda AB HUA 18 december 2023
- Bijlage 2 - Notulen AB HUA 11 september 2023
- Bijlage 3.1 - Verbeteren planning PenC in zienswijzeprocedures AB
- Bijlage 3.2 - 20231016 brief GU raad aan AB inz verbeteren planning P&C stukken in zienswijzeprocedures
- Bijlage 4.1 - Oplegnotitie AB Financien 2e Berap 2023 en Controleprotococal accountant 023
- Bijlage 4.2 - 231205 - Het Utrechts Archief 2e Berap 2023
- Bijlage 4.3 - Controleprotocol voor de accountantscontrole 2023 met TC
- Bijlage 5.1a - Voortgang werkgroep Wijzigen GR
- Bijlage 5.1b - Oplegger adviesnota procedure wijzigen GR HUA
- Bijlage 5.1c - Adviesnota procedure wijziging GR HUA 4-12-2023
- Bijlage 5.2 - Toelichting werkgroep Uittredingsregeling
- Bijlage 5.3a - 20230926 Brief B&W aan de gemeenteraad Utrecht inzake uitstel technische sessie Het Utrechts Archief Personeel en Organisatie
- Bijlage 5.3b - 20231010_Memorandum BEM_HUA; verzetten informatiesessie
- Bijlage 5.3c - AB vertrek en opvolging Staatssecretaris Cultuur, mw. Uslu
- Bijlage 6.1 - AB Oplegnotitie Sturen op volumes_v1_20231205
- Bijlage 6.2 - AB notitie Sturen op volumes digitaal en analoog_koersbepaling 2023_v4_20231205
- Bijlage 6.3 - Sturen op volumes digitaal en analoog_presentatie AB_20231206
- Bijlage 7 - Notitie HUA over gecombineerde jaarverslag provinciearchivaris 2022-2023

Vergadering 11 september 2023

- Agenda AB HUA 11 september 2023
- Bijlage AP 3 Notulen AB HUA 12 juni 2023
- Bijlage 4.1 - 20230613 Ministerie BZK actieve openbaarmaking overheidsinformatie Woo-index
- Bijlage 4.2 - 20230608 Zienswijze Gemeente Utrecht ontwerpbegroting 2024 - 2027 Het Utrecht Archief
- Bijlage 4.3 - Toezichtsregime BZK
- Bijlage 5.1 Oplegnotitie Financien nota reserves en voorzieningen 2023 - 2027
- Bijlage 5.2 Nota reserves en voorzieningen 2023-2027
- Bijlage 6.1 Verslag overleg HUA GU PU 11 juli 2023
- Bijlage 6.2 20230620 email R. Rijpkema aan OCW P. Breevaart inz. reactie op convenant samenw. OCW en RHC's
- Bijlage 6.3 Raadsbrief Voortgang Het Utrechts Archief
- Bijlage 6.3.a strekt ter vervanging Verslag bijeenkomst RHC bestuurders 1-9-2023
- Bijlage 6.4 Besluit Tweede Kamer controversieel verklaring Archiefwet
- Bijlage 7 - Voortgang ontwikkeling e-depot DiDu
- Bijlage 8 - Planning en voorbereiding nieuw beleidsplan
- Bijlage 9 - Vergaderdata AB DB 2024

 

Vergadering 12 juni 2023

- Agenda AB HUA 12 juni 2023
Bijlage 3 - Notulen AB 13 maart 2023
- Bijlage 4.1 - Brief Min. OCW reactie op brief PU en GU 14 februari 2023
- Bijlage 6 Oplegvel stand van zaken uittreding 1
- Bijlage 7 - Memo Algemeen Bestuur digitale duurzaamheid 12 juni 2023
- Bijlage 5.0 Oplegnotitie Financien 1ste Berap 
- Bijlage 5.1 - vastgesteld en ondertekend 1ste bestuursrapportage 2023
- Bijlage 5.2 - Advies DB aan AB zienswijzen ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027 
- Bijlage 5.3 - Zienswijze Rijk begroting HUA 2024 
- Bijlage 5.3 - Zienswijze Gemeente Utrecht ontwerpbegroting 2024-2027 
- Bijlage 5.3 - Zienswijze Provincie programmabegroting HUA 2024-2027  
- Bijlage 5.4 - Oplegnotitie Financien AB jaarrekening kadernota en meerjarenbegroting juni 2023 
- Bijlage 5.5 - vastgesteld en ondertekend jaarstukken 2022 
- Bijlage 5.6 - vastgesteld en ondertekend programmabegroting 2024-2027 
- Bijlage 5.7 - vastgesteld HUA Kadernota 2023 doorwerkend naar 2024 
- Bijlage 6.0 - Opdrachtformulering HUA procesbegeleider uittreding rijk 
- Bijlage 6.2 - Memo Boels Zanders Toelichting bij wijziging regelingen 240320231 
- Bijlage 6.2x - Advies modelregeling Boels Zanders 
- Bijlage 6.2 - Wijzigingen GR 
- Bijlage 6.3a - Transitie RHCs bestuursafspraak CONVENANT 2023 
- Bijlage 6.3b - Transitie RHC_s bestuursafspraak CONVENANT 2023 met wijziging 23-05-23_2 
- Bijlage 6.3c - Transitie RHCs Bestuursafspraak CONVENANT nota ter toelichting mei 2023 
- Bijlage 6.3d - Terugkoppeling OCW op reacties RHCs convenant 25-05-23 
- Bijlage 6.3 - Email 25 mei 2023 van OCW Paul Breevaart inzake bestuursconvenant en toelichtingen 
- Bijlage 6.4a - Memo inventarisatie risicos HUA definitieve versie 1 
- Bijlage 6.4a - Politiek bestuurlijke uitwerking delegatie uitzondering
- Bijlage 6.4b - matrix sturingsmogelijkheden versie 19 mei 2023 
Bijlage 6.4c - Reactie SKa op aanvullende rapportage Berenschot inzake HUA concretisering juridische analyse obv risicoscenarios 
- Bijlage 6.4d - reactie directie rapport Berenschot en reactie Straatman Koster

 

Vergadering 13 maart 2023

- Agenda AB HUA 13 maart 2023
- Bijlage 2 - Notulen AB HUA 12 december 2022
- Bijlage 3.1 - 20230119 NA str.ter.verv. brief rijksbijdrage 2022, bevoorschotting 2023, transitiebijdrage
- Bijlage 3.2 - 20230117 OCW vertegenwoordigers RHC's bij voorbereiden bestuursafspraak
- Bijlage 3.3 - 20230214 Brief OCW aan bestuur HUA inz. reactie gesprek 12 dec. 2022 en voorgenomen uittreden
- Bijlage 3.4 - 20230227 brief GU PU aan OCW staatssecretaris Uslu inzake juridisch bestuurlijk dilemma achterblijvende partners
- Bijlage 4.0 - Oplegnotitie Financien Rechtmatigheid - AB
- Bijlage 4.1 - Toelichting Rechtmatigheidsverantwoording 2023
- Bijlage 4.2 - Kadernota Rechtmatigheidsverantwoording HUA 2023
- Bijlage 4.3 - Rechtmatigheid controleplan HUA 2023
- Bijlage 5.0 - Oplegvel stand van zaken uittreding
- Bijlage 5.1 - Oplegvel rapport Berenschot
- Bijlage 5.2 - Rapportage Berenschot de toekomst van de organisatie van het Utrechts archief
- Bijlage 5.3 - Oplegmemo Second Opinion 11012023
- Bijlage 5.4 - Memo Second Opinion 10012023
- Bijlage 5.5 - 20230214 Brief OCW aan bestuur HUA reactie gesprek 12 dec 2022 en voorgenomen uittreden
- Bijlage 5.6 - Oplegvel brief colleges gemeente Utrecht en provincie Utrecht
- Bijlage 5.7 - 20230227 brief GU en PU aan OCW staatssecretaris Uslu inzake juridisch bestuurlijk dilemma achterblijvende partners
- Bijlage 5.8 - Plan van aanpak en begroting deelopdracht I
- Bijlage 5.9 - 20230111 verslag infosessie raad en staten inzake HUA 11 januari 2023 definitief
- Bijlage 5.10 - 20230112 verslag Digitale bijeenkomst úittreding rijk juridische en bestuurlijke dilemma's 12 januari 2023 definitief
- Bijlage 6 - Memo Digitale Duurzaamheid AB_13_maart_2023
- Bijlage 7 - Jaarbericht 2022
- Bijlage 8 - Bezoekcijfers 2022

Hieronder vindt u de openbare stukken met betrekking tot de vergaderingen in 2022:

Vergadering 12 december 2022

- Agenda AB 12 december 2022
- Bijlage 2 - Notulen AB HUA 12 september 2022
- Bijlage 2.1 - Notulen extra AB HUA 15 november 2022
- Bijlage 4 - agendapunt 4 221212 - AB Oplegvel financien
- Bijlage 4.1 - 221219 - Het Utrechts Archief 2e berap 2022 - Definitief met aanv blz 6
- Bijlage 5A.1 - Agenda Algemeen Bestuur gesprek HUA + OCW d.d. 12 december
- Bijlage 5A.2 - Brief PU en GU aan OCW inzake GR HUA voorgenomen uittreding
- Bijlage 5A.3 - 20220426 reactie staatssecretaris OCW op brief GU en PU inzake voorgenomen uittreding rijk
- Bijlage 5A.4 - Nota van bevindingen 'het bestuurlijk-juridisch dilemma rond HUA'
- Bijlage 5A.5 - Juridische notitie bestuurlijk-juridisch dilemma
- Bijlage 5C - Memo update overleg RHC directeuren
- Bijlage 6 - Memo bestuur Digitale Duurzaamheid december 2022
- Bijlage 6.1 - Persbericht ondertekening e-depot

Extra bestuursvergadering 15 november 2022
Bespreking fase 2 onderzoek Berenschot

- Agenda extra AB 15 november 2022
- Bijlage 3 - Emailbericht van Reinder de Vries d.d. 8 november bij rapportage
- Bijlage 3.1 - Aanvullend-De toekomst van de organisatie van het Utrechts archief (versie bestuursvergadering 2)
- Bijlage 3.2 - De toekomst van de organisatie van het Utrechts archief (versie bestuursvergadering 2)
- Bijlage 3.3 - Bijlage1-Overzicht verwerkte reacties_aanvullende rapportage voor bestuursvergadering II
- Bijlage 3.4 - Bijlage2-Memo n.a.v. juridische expertsessie HUA- v08-9
- Bijlage 3.5 - Bijlage3-Memo Berenschot afweging varianten integratie HUA in organisatie gemeente Utrecht v27-9
- Bijlage 3.6 - memo aan bestuur namens directie, management en OR HUA
- Bijlage 3.7 - Aanvullende memo aan bestuur namens OR HUA

Vergadering 12 september 2022

- Agenda AB 12 september 2022
- Bijlage 2 - Notulen AB 13 juni 2022
- Bijalge 3 - Aanwijzing (plaatsvervangende) leden AB HUA gemeente Utrecht
- Bijlage 4.1 - Reactie staatssecretaris OCW op brief GU en PU inzake voorgenomen uittreding rijk
- Bijlage 4.2 - Verzoek OCW voor gesprek met bestuur
- Bijlage 5 - Aanwezigheid ambtenaren bij bestuursvergaderingen HUA
- Bijlage 6 - Vergaderdata AB DB 2023
- Bijlage 7 - Memo bestuur Digitale Duurzaamheid september 2022

Extra bestuursvergadering 28 juni 2022
Bespreking fase 1 onderzoek Berenschot

- Agenda extra AB 28 juni 2022
- Bijlage 3.1 - De toekomst van de organisatie van het Utrechts archief (versie bestuurlijk overleg 1)
- Bijlage 3.2 - Overzicht verwerkte reacties_hoofdrapportage
- Bijlage 3.3 - Overzicht verwerkte reacties_notitie aanbestedingsrecht
- Bijlage 3.4 - Bestuursvergadering _1 (powerpoint)

Vergadering 13 juni 2022

- Agenda AB 13 juni 2022
- Bijlage 2 - Notulen AB 14 maart 2022
- Bijlage 2.1 - Position paper RHC's Archiefwet 2021
- Bijlage 2.2 - Min. BZK wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen
- Bijlage 2.3 - Reactie staatssecretaris OCW op brief GU en PU inzake voorgenomen uittreding rijk
- Bijlage 2.4 - Brief van VNG, IPO, UvW en BZK inzake implementatie Wet open overheid
- Bijlage 2.5 - Brief OCW Vrouwen in leidinggevende posities, kabinetsmaatregelen voor de (semi) publieke sector
- Bijlage 3.1 - Reactie staatssecretaris OCW op brief GU en PU inzake voorgenomen uittreding rijk
- Bijlage 3.2 - Verzoek OCW voor gesprek met bestuur
- Bijlage 4 - Ontwerpbegroting 2023 t/m 2026
- Bijlage 4.3 - Jaarrekening 2021 inc. accountantsverklaring
- Bijlage 4.5 - Kadernota 2022 doorwerkend naar 2023
- Bijlage 4.6 - Eerste bestuursrapportage 2022

Vergadering 14 maart 2022

- Agenda AB 14 maart 2022
- Bijlage 2 - Notulen AB 6 december 2021
- Bijlage 3.1 - Brief Minister Slob, 15 december 2021, Transitie RHC's
- Bijlage 3.2.1 - Budgetbrief 2022
- Bijlage 3.2.2 - Bijlage budgetbrief 2022
- Bijlage 4.1.1 - Presentatie bestuur HUA 14 januari 2022 en 4 februari 2022
- Bijlage 4.2 - Nota, Vragen provincie Friesland over deelname GR (Tresoar)
- Bijlage 4.3 - Position Paper Archiefwet 2021 Gemeente Utrecht
- Bijlage 4.4 - Brief van de staatssecretaris van OCW aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
- Bijlage 4.5 - Brief Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief en voorgenomen uittreding
- Bijlage 4.6 - Raadsbrief van B&W inzake voortgang voorgenomen uittreding HUA
- Bijlage 5 - Memo Digitale Duurzaamheid
- Bijlage 6.1 - Jaarbericht HUA 2021
- Bijlage 6.2 - Bezoekcijfers HUA 2021

 

Hieronder vindt u de openbare stukken met betrekking tot de vergaderingen in 2021:

Vergadering 6 december 2021

Agenda AB 6 december
- Bijlage 2 - Notulen AB 15 september 2021 
- Bijlage 3 - toezicht BZK
- Bijlage 4.1 - 2e Bestuursrapportage 2021
- Bijlage 4.3 - Financiële Beheersverordening 2022
- Bijlage 4.4 - Treasurystatuur Het Utrechts Archief 2022
- Bijlage 4.5 - Nota Onderhoudsplan Gebouwen 2022
- Bijlage 4.6 - Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2022
- Bijlage 5 - oplegvel verkenning
- Bijlage 5.1 - DCGM - email bestuurlijke delegatie RHC's 
- Bijlage 5.1 - DCGM - verslag overleg 
- Bijlage 5.2 - Status verkenning uittreding 
- Bijlage 6 - verkenning e-depotvoorziening 

Vergadering 15 september 2021

- Agenda AB september 2021
- Notulen vergadering juni 2021
- Vergaderdata AB 2022
- Zienswijze Rijk ontwerpbegroting
- Aanstelling rijksarchivaris NA  
- Wijziging jaarlijkse brief toezichtregime 
- Verslag OCW delegatie RHC's 

Vergadering maandag 14 juni 2021 

Agenda AB 14 juni
Notulen vergadering maart 2021  
- Bijlage 2.1 - Provincie Utrecht zienswijze programmabegroting
Bijlage 2.2 - Zienswijze Gemeenteraad Utrecht ontwerpbegroting   
Bijlage 3.1.1 - Brief OCW Paul Breevaart
Bijlage 3.1.2 - OCW reactie RHC's
Bijlage 3.1.3 - Notitie OCW reactie HUA
- Bijlage 4.1 - Jaarstukken 2020 HUA
- Bijlage 4.2 - Ontwerp programmabegroting 2022-2025 HUA
- Bijlage 4.3 - Kadernota 2021 doorwerkend naar 2022
- Bijlage 4.4 - Voorstel definitieve herschikking bestemmingsreserver 
- Bijlage 4.6 - Eerste bestuursrapportage 2021
Bijlage 5 - Activiteiten 900 jaar Utrecht

Vergadering 15 maart 2021

- Agenda maart 2021
- Notulen december 2020 
- Voorstel verkenning e-Depot
- Overleg RHC' e-Depot
- Overleg stelsel en e-Depot directeuren  
- Ambtelijk vooroverleg e-Depot 
- Bezoek HUA 2020  
- Jaarbericht 2020 

 

Hieronder vindt u de openbare stukken met betrekking tot de vergaderingen in 2020:

Vergadering 7 december 2020

- Agenda december 2020
- Notulen september 2020
- Brief BZK toezichtregime
- DVO Nieuwegein  

Vergadering 14 september 2020

- Agenda september 2020 
- Notulen juni 2020
Concept MJBplan 
- Bezoek Q1 en 2  
- Aanwijzing archivaris
- Vergaderdata AB  
Brief Nieuwegein jaarverslag archivaris
Brief OCW benoeming bestuur 

Vergadering 15 juni 2020

- Agenda 
- Notulen maart 2020 
- Oplegvel gesprek Scholten 
- Verslag gesprek bestuurlijke partners
- Brief Gemeente Nieuwegein
- Zienswijze Utrecht programambegroting
- Brief consultatie zienswijze Archiefwet  

Vergadering 16 maart 2020

Bijlage 3 Agendapunt 3 Notulen AB vergadering 9 december 2019
Agenda HUA  16 maart
Bijlage 4.1 - agendapunt 4 Rijksbijdrage 2019
Bijlage 4.2 - agendapunt 4 e-mail overleg minister
Bijlage 5 - agendapunt 5 Offerte onderzoek scenario's e-depotvoorziening
Bijlage 5 - agendapunt 5 Conceptartikelen delegatie en bekostiging RHC's
Bijlage 6 - agendapunt 6 Speerpunten mjbplan
Bijlage 8 - agendapunt 8 Ondermandaat taken en bevoegdheden
Bijlage 9 - agendapunt 9 Bezoekcijfers HUA 2019
Bijlage 10 - agendapunt 10 Ondertekende aanwijzing archivarisrollen HUA 

 

Hieronder vindt u de openbare stukken met betrekking tot de vergaderingen in 2019:

Vergadering 11 maart 2019

Agenda 11 maart 2019
Bijlage 3 - agendapunt 3 notulen AB 10 december 2018 
Bijlage 4.2 - agendapunt 4 ingekomen brief 2019 Nationaal Archief
Bijlage 7 - agendapunt 7 Oplegnotitie
Bijlage 2 - agendapunt 2 Mededelingen HUA
Bijlage 4.1 - agendapunt 4 Ingekomen brief minister Slob
Bijlage 5 - agendapunt 5 Nieuwe gewijzigde GR per 1-1-2019
Bijlage 7.1 - agendapunt 7 Activiteitenplan digitale archiefdiensten HUA aan GU

Vergadering 17 juni 2019

Agenda AB 17 juni
Bijlage 2 agendapunt Mededelingen
Vastgesteld verslag AB vergadering 11 maart
Bijlage 4.1 agendapunt Brief aan OCW
Bijlage 4.2 agendapunt 4 Statenbrief Zienswijze Ontwerp Programmabegroting 2020-2023
Bijlage 4.3 agendapunt 4 Zienswijze begroting 2020-2023 gemeenteraad Utrecht
Bijlage 6.1 agendapunt 6 Jaarstukken 2018
Bijlage 6.2 agendapunt 6 Accountantsverslag 2018
Bijlage 6.3 agendapunt 6 Ontwerp Programmabegroting 2020-2023
Bijlage 6.4 agendapunt 6 Kadernota 2019 - 2020
Bijlage 6.5 agendapunt 6 1e Bestuursrapportage 2019
Bijlage 9 agendapunt 9 Sluitingsdata Het Utrechts Archief

Vergadering 16 september 2019

Agenda AB 16 september
Vastgesteld verslag AB vergadering 17 juni
Bijlage 2 agendapunt 2 Mededelingen bestuursvergadering
Bijlage 4.1 agendapunt zienswijze Provincie Utrecht
Bijlage 4.4 agendapunt 4 inzake zienswijze Rijk op ontwerpbegroting
Bijlage 10 agendapunt 10 Bezoekcijfers januari t/m juni 2019
Bijlage 11 agendapunt 11 Vergaderdata ABDB 2020

Vergadering 9 december 2019

Agenda AB 9 december 2019
Bijlage 4.1 Agendapunt 4 Conceptverslag bijeenkomst bestuurders RHCs
Bijlage 4.2 Agendapunt 4 Min OCW stavaza
Bijlage 4.4 Agendapunt 4 Brief rijksbestuurdersoverleg
Vastgesteld verslag AB vergadering 16 september